ศึกษาผลตอบแทนโครงการ


เป็นขั้นตอนซึ่งศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลที่ดิน ทั้งขนาดที่ดิน, ตำแหน่งที่ตั้ง และความต้องการของเจ้าของโครงการนำมาคำนวณหางบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งใช้ข้อมูลจากการออกแบบร่างโครงการ เพื่อนำมาคำนวณหางบประมาณโครงการ รวมทั้ง
▬ ประมาณรายได้
▬ รายรับ
▬ งบประมาณในการบริหารโครง

การนำมาวิเคราะห์ผลตอบแทนในรูปแบบของอัตราผลตอบแทนภายใน(IRR) และมูลค่าปัจจุบัน (PV) เพื่อหาเป็นตัวเลขที่จะนำมาตัดสินใจว่าโครงการมีความเหมาะสำหรับการลงทุนหรือไม่ ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการวิเคราะห์วางแผนกระแสเงินสด (Cash flow) ของโครงการอีกด้วย

การวิเคราะห์แบบจำลองโครงการ

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ดินกฎหมายตัวอย่างเช่นเพื่อให้ได้รูปแบบทางกายภาพของโครงการ พื้นที่อาคารจำนวนชั้นโครงสร้างและวัสดุตกแต่ง ส่วนนี้วิเคราะห์เพื่อค้นหาแบบจำลองทางกายภาพที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการทางการตลาดส่วนใหญ่

ศึกษาผลตอบแทนโครงการ

ศึกษาผลตอบแทนโครงการ

ศึกษาผลตอบแทนโครงการ

ศึกษาผลตอบแทนโครงการ

การวิเคราะห์ทางการเงิน

วิเคาระห์ประมาณการ งบประมาณทั้งหมดของโครงการ ศึกษาระยะเวลาคืนทุนของโครงการ

การวิเคราะห์งบประมาณการลงทุน

วิเคาระห์ งบประมาณการลงทุน สังเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของที่ดิน เพื่อนำเสนอแนวทางที่เหมาะสม สำหรับการลงทุนในโครงการใดๆในอสังหาริมทรัพย์ของผู้ลงทุน

การออกแบบร่างโครงการ


เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากลูกค้าแล้ว มาพัฒนาเป็นแบบร่างอย่างง่ายๆ เพื่อเริ่มออกแบบ ซึ่งสถาปนิกจะทำการวางแนวความคิดในการออกแบบ (Preliminary Concept) และผังพื้นที่ในการใช้สอย ให้กับลูกค้าทำการ พิจารณา รูปแบบการออกแบบ (Style) รวมทั้งกำหนดคุณภาพของพื้นที่การใช้งานต่างๆ (Quality of space) นำเอาพื้นที่ต่างๆมาจัดวางลงไปในที่ตั้ง
• เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสม (Zoning) หรือวางผังพื้นที่ใช้สอย อย่างง่ายๆ (Lay-out Plan)
• เพื่อให้ได้อาคารที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างเต็มศักยภาพ ผนวกกับแนวความคิด (Concepts) ที่สะท้อน ความเป็นเอกลักษณ์ ของโครงการมาสร้างรูปทรงที่สอดคล้องกับบริบท การใช้งาน (Schematic design) พร้อมทั้งการเสนองบประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้น (Preliminary Budget ) เพื่อให้ลูกค้าทำการพิจารณาการแบ่งพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดว่าตรงกับความต้องการใช้งานจริงของลูกค้าหรือไม่

Prelimnary Design

การออกแบบร่างโครงการ

งานออกแบบร่างโครงการประกอบด้วย

ผังบริเวณ, แปลน, รูปด้าน, และรูปตัด (และอาจรวมถึงภาพร่าง 3 มิติ เสมือนจริง) ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์และออกแบบให้สอดคล้องตามหลักการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมและมีความเป็นไปได้ตามข้อกำหนดกฎหมายก่อสร้าง ซึ่งจะทำให้ได้เห็นภาพเบื้องต้นของอาคารที่ตรงตามความต้องการ รวมถึงใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างแท้จริงได้เต็มศักยภาพอีกด้วย

ภาพ 3D แบบร่างของโครงการแสดงในพื้นที่จริง

เป็นงาน 3D อาคารที่ออกแบบ นำไปแสดงในพื้นที่จริง ที่ใช้ Drone scan ร่วมกับ เก็บค่าพิกัด จากอุปกรณ์ สำรวจโดยใช้ดาวเทียม RTK GNSS Network เก็บข้อมูลทกอย่างในที่ดิน ทั้งต้นไม้ สิ่งก่อสร้าง ค่าระดับความสูงต่ำของที่ดิน ที่สามารถ นำเสนอได้อย่างสวยงาม และชัดเจน เสมือนจริง

ภาพ3D จากงานสำรวจ ภาพ 3D ที่ได้เพิ่มเติมอาคารที่ออกแบบเข้าไปแล้ว

ภาพ 3D Animation แบบร่างของโครงการแสดงในพื้นที่จริง

เป็นงาน 3D Animation อาคารที่ออกแบบ นำไปแสดงในพื้นที่จริง ดังตัวอย่าง file 3D ด้านซ้ายมือ
โดยจะต้องทำการสำรวจ สถานที่จริงก่อนตามรายละเอียดที่นี่ ===> งานสำรวจก่อนการออกแบบ