การออกแบบร่างโครงการ


เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากลูกค้าแล้ว มาพัฒนาเป็นแบบร่างอย่างง่ายๆ เพื่อเริ่มออกแบบ ซึ่งสถาปนิกจะทำการวางแนวความคิดในการออกแบบ (Preliminary Concept) และผังพื้นที่ในการใช้สอย ให้กับลูกค้าทำการ พิจารณา รูปแบบการออกแบบ (Style) รวมทั้งกำหนดคุณภาพของพื้นที่การใช้งานต่างๆ (Quality of space) นำเอาพื้นที่ต่างๆมาจัดวางลงไปในที่ตั้ง
• เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสม (Zoning) หรือวางผังพื้นที่ใช้สอย อย่างง่ายๆ (Lay-out Plan)
• เพื่อให้ได้อาคารที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างเต็มศักยภาพ ผนวกกับแนวความคิด (Concepts) ที่สะท้อน ความเป็นเอกลักษณ์ ของโครงการมาสร้างรูปทรงที่สอดคล้องกับบริบท การใช้งาน (Schematic design) พร้อมทั้งการเสนองบประมาณค่าใช้จ่ายเบื้องต้น (Preliminary Budget ) เพื่อให้ลูกค้าทำการพิจารณาการแบ่งพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดว่าตรงกับความต้องการใช้งานจริงของลูกค้าหรือไม่

Prelimnary Design

การออกแบบร่างโครงการ

งานออกแบบร่างโครงการประกอบด้วย

ผังบริเวณ, แปลน, รูปด้าน, และรูปตัด (และอาจรวมถึงภาพร่าง 3 มิติ เสมือนจริง) ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์และออกแบบให้สอดคล้องตามหลักการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมและมีความเป็นไปได้ตามข้อกำหนดกฎหมายก่อสร้าง ซึ่งจะทำให้ได้เห็นภาพเบื้องต้นของอาคารที่ตรงตามความต้องการ รวมถึงใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างแท้จริงได้เต็มศักยภาพอีกด้วย

ภาพ 3D แบบร่างของโครงการแสดงในพื้นที่จริง

เป็นงาน 3D อาคารที่ออกแบบ นำไปแสดงในพื้นที่จริง ที่ใช้ Drone scan ร่วมกับ เก็บค่าพิกัด จากอุปกรณ์ สำรวจโดยใช้ดาวเทียม RTK GNSS Network เก็บข้อมูลทกอย่างในที่ดิน ทั้งต้นไม้ สิ่งก่อสร้าง ค่าระดับความสูงต่ำของที่ดิน ที่สามารถ นำเสนอได้อย่างสวยงาม และชัดเจน เสมือนจริง

ภาพ3D จากงานสำรวจ ภาพ 3D ที่ได้เพิ่มเติมอาคารที่ออกแบบเข้าไปแล้ว

ภาพ 3D Animation แบบร่างของโครงการแสดงในพื้นที่จริง

เป็นงาน 3D Animation อาคารที่ออกแบบ นำไปแสดงในพื้นที่จริง ดังตัวอย่าง file 3D ด้านซ้ายมือ
โดยจะต้องทำการสำรวจ สถานที่จริงก่อนตามรายละเอียดที่นี่ ===> งานสำรวจก่อนการออกแบบ