ศึกษาผลตอบแทนโครงการ


เป็นขั้นตอนซึ่งศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลที่ดิน ทั้งขนาดที่ดิน, ตำแหน่งที่ตั้ง และความต้องการของเจ้าของโครงการนำมาคำนวณหางบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งใช้ข้อมูลจากการออกแบบร่างโครงการ เพื่อนำมาคำนวณหางบประมาณโครงการ รวมทั้ง
▬ ประมาณรายได้
▬ รายรับ
▬ งบประมาณในการบริหารโครง

การนำมาวิเคราะห์ผลตอบแทนในรูปแบบของอัตราผลตอบแทนภายใน(IRR) และมูลค่าปัจจุบัน (PV) เพื่อหาเป็นตัวเลขที่จะนำมาตัดสินใจว่าโครงการมีความเหมาะสำหรับการลงทุนหรือไม่ ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการวิเคราะห์วางแผนกระแสเงินสด (Cash flow) ของโครงการอีกด้วย

การวิเคราะห์แบบจำลองโครงการ

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ดินกฎหมายตัวอย่างเช่นเพื่อให้ได้รูปแบบทางกายภาพของโครงการ พื้นที่อาคารจำนวนชั้นโครงสร้างและวัสดุตกแต่ง ส่วนนี้วิเคราะห์เพื่อค้นหาแบบจำลองทางกายภาพที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการทางการตลาดส่วนใหญ่

ศึกษาผลตอบแทนโครงการ

ศึกษาผลตอบแทนโครงการ

ศึกษาผลตอบแทนโครงการ

ศึกษาผลตอบแทนโครงการ

การวิเคราะห์ทางการเงิน

วิเคาระห์ประมาณการ งบประมาณทั้งหมดของโครงการ ศึกษาระยะเวลาคืนทุนของโครงการ

การวิเคราะห์งบประมาณการลงทุน

วิเคาระห์ งบประมาณการลงทุน สังเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของที่ดิน เพื่อนำเสนอแนวทางที่เหมาะสม สำหรับการลงทุนในโครงการใดๆในอสังหาริมทรัพย์ของผู้ลงทุน