Download Documents


สัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างแบบที่1

Size: 41.5 kBCreated: 2563-10-09 06:53Downloaded: 0x

สัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (แบบที่ 1) สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่………..………………………………………….…….….……………… เมื่อวันที่…………..เดือน………………………….พ.ศ. ……………..ระหว่าง ………………………………………..อายุ………….ปี ...

สัญญาจ้างเขียนแบบก่อสร้างหรือตกแต่ง

Size: 35.3 kBCreated: 2563-10-09 06:52Downloaded: 283x

สัญญาจ้างเขียนแบบก่อสร้างหรือตกแต่ง (สำหรับแปลนบ้านเรือน, ตึก, คฤหาสน์, ห้องแถว, ตึกแถว, แฟลต, อพ๊าทเม้นท์, ทาวเฮ้าส์, และอาคารที่ทำการ ...

สัญญาจ้างทำการก่อสร้าง

Size: 36.4 kBCreated: 2563-10-09 06:50Downloaded: 256x

สัญญาจ้างทำการก่อสร้าง สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่………………………………….. เมื่อวันที่………………………………… ระหว่าง………………………………อายุ…………ปี ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่…………………… ออกให้ ณ ...

สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคาร

Size: 41 kBCreated: 2563-10-09 06:49Downloaded: 700x

สัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคาร สัญญาเลขที่……………………………….. สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ………………………………………………………………………………… ตำบล/แขวง……………………….อำเภอ/เขต……………………… ...

สัญญาจ้างพัฒนาที่ดินและสร้างสาธารณูปโภค

Size: 35.3 kBCreated: 2563-10-09 06:47Downloaded: 275x

สัญญาจ้างพัฒนาที่ดินและสร้างสาธารณูปโภค สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่………………………………………………………………………… ณ ...

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง

Size: 39.9 kBCreated: 2563-10-09 06:45Downloaded: 264x

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้าง ...

สัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร

Size: 40.4 kBCreated: 2563-10-09 06:44Downloaded: 237x

สัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร   เขียนที่……………………………………..…………   เมื่อวันที่…………..เดือน………………………….. พ.ศ. ...

สัญญาว่าจ้างสถาปนิกออกแบบแปลน

Size: 45.6 kBCreated: 2563-10-09 06:42Downloaded: 416x

สัญญาว่าจ้างสถาปนิกออกแบบแปลน โครงการ……………………   หนังสือสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ….……………………….………ณ เลขที่……………. ...

สัญญากู้ยืมเงินจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน

Size: 32.3 kBCreated: 2563-10-09 06:40Downloaded: 261x

สัญญากู้ยืมเงิน (จดทะเบียนจำนองทรัพย์สินเป็นประกัน)   ทำที่......................................... วันที่........เดือน.......................พ.ศ.............. สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง. ...

สัญญากู้ยืมเงินมีทรัพย์สินค้ำประกัน

Size: 31.2 kBCreated: 2563-10-09 06:39Downloaded: 263x

สัญญากู้ยืมเงิน (มีทรัพย์สินวางเป็นประกัน)     ทำที่....................................................... วันที่................เดือน..................................พ.ศ..................   ...

ค้ำประกันการกู้ยืม

Size: 26.1 kBCreated: 2563-10-09 06:38Downloaded: 274x

สัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงิน (แบบที่หนึ่ง) ทำที่……………………………. วันที่………….เดือน……………….พ.ศ………   สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง………………………...…อายุ………ปี ...

ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง เป็นประกันเฉพาะส่วน

Size: 38.4 kBCreated: 2563-10-09 06:37Downloaded: 357x

ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจำนอง เป็นประกันเฉพาะส่วน ระหว่าง………………………………..……ผู้จำนองกับ…………………………..จำกัด ผู้รับจำนอง   ข้อ 1. ด้วยผู้จำนองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามเลขเครื่องหมายที่ดินในสัญญาจำนอง ...

สัญญาค้ำประกันผ่อนชำระหนี้(ที่ดินค้ำประกัน)

Size: 34.3 kBCreated: 2563-10-09 06:36Downloaded: 344x

สัญญาค้ำประกันการผ่อนชำระหนี้ วันที่...........เดือน.…....................พ.ศ..............   ข้าพเจ้า............................................อายุ............ปี ...

สัญญาให้ปลูกสร้างตึกแถวบนที่ดิน

Size: 37.4 kBCreated: 2563-10-09 06:34Downloaded: 267x

สัญญาให้ปลูกสร้างตึกแถวบนที่ดิน   เขียนที่…….……………………………….. วันที่ …………….เดือน…………..พ.ศ……… หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ...

สัญญาโอนสิทธิ

Size: 31.2 kBCreated: 2563-10-09 06:33Downloaded: 267x

สัญญาโอนสิทธิ   สัญญานี้ทำขึ้นที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด………………………………เมื่อวันที่………………ระหว่าง…………………………………….……ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้โอน” ...

หนังสือให้สิทธิอาศัยหรือเก็บกิน1

Size: 43 kBCreated: 2563-10-09 06:31Downloaded: 0x

หนังสือให้สิทธิอาศัยหรือเก็บกิน   ทำที่………………………………………… วันที่………..เดือน………………พ.ศ. 25…….เวลา……...น. สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง……………………อายุ……………ปี ถือบัตรประจำตัว……………...เลขที่…………………ออกบัตร ...

สัญญานายหน้าซื้อขายที่ดิน

Size: 31.7 kBCreated: 2563-10-09 06:29Downloaded: 269x

สัญญานายหน้าซื้อขายที่ดิน   เขียนที่……………………………………………………   วันที่………...เดือน………………พ.ศ…………...   สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง…………………………………………………..อายุ…………...ปี ...

สัญญานายหน้าซื้อขายที่ดิน1

Size: 32.8 kBCreated: 2563-10-09 06:28Downloaded: 0x

สัญญานายหน้าซื้อขายที่ดิน   เขียนที่................................................................................ วันที่........เดือน............................พ.ศ. ...

หนังสือให้ความยินยอมทำนิติกรรม

Size: 27.6 kBCreated: 2563-10-09 06:27Downloaded: 301x

หนังสือให้ความยินยอมทำนิติกรรม   เขียนที่………………………………… วันที่………..เดือน………………….พ.ศ………… ข้าพเจ้า นาย / นาง……………………………………คู่สมรสของนาย / นาง…………………….………………………………………..ยินยอมให้ นาย / ...

ยินยอมของคู่สมรสแบบที่1

Size: 24.6 kBCreated: 2563-10-09 06:26Downloaded: 0x

หนังสือยินยอมของคู่สมรส (แบบที่หนึ่ง)     ทำที่.................................................... วันที่ ............ เดือน. ...