ขยายระยะเวลาดัดแปลงอาคาร เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม


ขยายระยะเวลาดัดแปลงอาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม ข่าวดี ที่อาจจบแบบร้ายๆ (ถ้ายัง SLOW LIFE)

AR-KIT AR-KIT AR-KIT AR-KIT AR-KIT AR-KIT AR-KIT AR-KIT

ประกาศนี้เชื่อว่าอาจจะเป็นข่าวดี สำหรับเจ้าของอาคารหรือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจที่พักประเภท HOSTEL ที่กำลังอยู่ใน Trend สำหรับการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน และโดยส่วนมากโรงแรมประเภทดังกล่าว มักเป็นการก่อสร้างประเภทดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารเก่า ด้วยเหตุผลของทำเลที่ต้องการตอบโจทย์นักท่องเที่ยว ในด้านการเดินทางที่สะดวกและใกล้ชิดแหล่งท่องเที่ยว ข่าวนี้อาจจะทำให้ผู้ประกอบการหายใจหายคอได้คล่องขึ้น เมื่อรัฐบาลได้มีการประกาศขยายเวลา ในการยื่นขอรับใบอนุญาตดัดแปลงหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรม จากเดิมที่ให้ยื่นคำขออนุญาตฯภายในปี 2561 เปลี่ยนาเป็นกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตฯ ภายในปี 2566 (ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ประกอบการต้องจัดการให้ได้รับใบอนุญาตฯภายในปีที่กำหนด ซึ่งตรงนี้อาจจกลายเป็นข่าวร้ายในอนาคต สำหรับผู้ประกอบการที่ยังแอบใจเย็น Slow Life แล้วไปยื่นคำขอฯ ในตอนท้ายๆ ที่คงต้องลุ้นกันแทบไม่ได้หายใจกันเลยทีเดียว- -และสุดท้ายอาจจะต้องสิ้นใจตอนจบ ถ้าเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการยื่นคำขอ และใบอนุญาตฯออกไม่ทันภายในปี 2566 ) โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการรควบคุมอาคารออก “กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เพื่อขยายระยะเวลาให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทอื่น มีระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้ได้รับใบรับรองการดัดแปลงอาคาร หรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรมได้ภายใน 5 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ คือถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2566

เดิมตามกฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 นั้นกำหนดให้ในกรณีมีการดัดแปลงอาคารก่อนการขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตหรือแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ภายใน 18 ส.ค. 2561 การแก้ไขโดยกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ดังกล่าว ทำให้อาคารที่จะต้องมีการดัดแปลงอาคาร ได้รับการขยายระยะเวลาในการดำเนินการออกไปอีก 3 ปี กล่าวคือต้องได้รับใบรับรองการดัดแปลงอาคารหรือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาประกอบธุรกิจโรงแรม แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 นอกเหนือจากนั้น ยังได้ปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดในการดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารให้หย่อนลงกว่าเดิม สรุปได้คือ
(1) เดิม หากเป็นอาคารสามชั้นขึ้นไปต้องมีเสา คาน ตง พื้น บันได โครงหลังคา และผนังของอาคารทำด้วยวัสดุทนไฟ แก้ไขเป็น อาคารตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไป
(2) สำหรับอาคารสามชั้น หากมีเสา คาน ตง พื้น บันได โครงหลังคา และผนังของอาคารที่ทำด้วยวัสดุไม่ทนไฟ ให้สามารถดัดแปลงและหรือเปลี่ยนการใช้มาประกอบธุรกิจโรงแรมได้ แต่จะต้องติดตั้งระบบความปลอดภัย ด้านอัคคีภัยเพิ่มเติมทุกชั้นเป็นการทดแทน ได้แก่ ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ระบบไฟส่องสว่างสำรอง ป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (ดูรายละเอียดในกฎกระทรวง)

ดาวน์โหลด กฎกระทรวงฯ

คลิกที่นี่