งานตรวจสอบอาคาร


งานตรวจสอบอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร และ เสนอแนะการปรับปรุงอาคารส่วนที่อาจเป็นอันตรายในแต่ละส่วน และจัดทำรายงานการตรวจสอบ พร้อมลงนามโดยผู้ตรวจสอบอาคาร ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีรายละเอียดส่วนที่ตรวจสอบดังนี้

งานตรวจสอบอาคาร

การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

▬   การต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงตัวอาคาร
▬   การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
▬   การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร
▬   การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร
▬   การชำรุดสึกหรอของอาคาร
▬   การวิบัติของโครงสร้างอาคาร
▬   การทรุดตัวของฐานรากอาคาร

การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร

ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

•   ระบบประปา
•   ระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
•   ระบบระบายน้ำฝน
•   ระบบจัดการมูลฝอย
•   ระบบระบายอากาศ
•   ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง

ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

•   บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
•   เครื่องหมายและไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน
•   ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน
•   ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
•   ระบบลิฟต์ดับเพลิง
•   ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
•   ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
•   ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิง
•   ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
•   ระบบป้องกันฟ้าผ่า

ระบบบริการและอำนวยความสะดวก

•   ระบบลิฟต์
•   ระบบบันไดเลื่อน
•   ระบบไฟฟ้า
•   ระบบปรับอากาศ

งานตรวจสอบอาคาร

การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ

•   สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
•   สมรรถนะเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
•   สมรรถนะระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้
•   การตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคาร

แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร

•   แบบแปลนเพื่อการดับเพลิง
•   แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร
•   แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร
•   แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร
•   สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
•   สมรรถนะเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
•   สมรรถนะระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้
•   การตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคาร
•   แบบแปลนเพื่อการดับเพลิง
•   แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร
•   แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร
•   แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร

งานตรวจสอบอาคาร