เตรียมเฮ! กรมโยธาธิการประกาศเตรียมความพร้อมใช้งาน
"การขออนุญาตก่อสร้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์"


เตรียมความพร้อมใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงเคลื่อนย้ายอาคารและการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์

Bravo! Public Works Department announces the availability

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าได้ยกร่าง กฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ. ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม อาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอโอน ใบอนุญาต การออกใบรับรอง การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ให้สามารถดำเนินการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองประสานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ในการปฏิบัติตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าวรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้จังหวัดแจ้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จะต้องเตรียมความพร้อม ของบุคลากรและอุปกรณ์ให้สามารถรองรับการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรอง การก่อสร้างอาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
๑. กำหนดบุคลากรซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบและเข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะแจ้งกำหนดการ เข้ารับการอบรมอีกครั้ง
๒. จัดเตรียมอุปกรณ์รองรับการใช้งานระบบ ดังต่อไปนี้
๒. ๑ จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อระบบ
๒. ๒ จัดเตรียมเครื่องอ่านบัตรประชาชน
๒. ๓ จัดเตรียมเครื่องพิมพ์ซึ่งเขามารถพิมพ์กระดาษขนาดไม่เล็กกว่า A๓ ได้
๒. ๔ จัดเตรียมการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาดำเนินการต่อไป

ดาวน์โหลด สำเนาหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท ๐๗๑๐ / ๒๕๕๘

คลิกที่นี่