ที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง


ในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างให้ถูกต้องตรงกับแบบ เร่งรัดงานให้เสร็จทันเวลา ควบคุมงบประมาณ และป้องกันการถูกลดมาตรฐานของงาน วัสดุ โดยที่เจ้าของงานไม่รู้ตัว จึงต้องมีทีมงาน บริหารงานก่อสร้าง เพื่อเข้ามาดูแล ประสานงาน ตรวจสอบงาน แทนเจ้าของอาคาร โดบทีมงานที่บริหารงานก่อสร้างจะต้องประกอบด้วย วิศวกร สถาปนิก ช่างควบคุมงาน เข้ามาทำงานประสานกัน และดูแลในแต่ละส่วนของอาคารเพื่อให้ผลงาน ออกมาถูกต้องตามแบบ และหลักวิชาการ

Construction Management

โดยหน้าที่ของทีมงานบริหารงานก่อสร้างประกอบด้วย

▬   ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
▬   เป็นที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดในระหว่างงานก่อสร้าง
▬   เร่งรัดและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดเพื่อให้งานเสร็จทันเวลา
▬   ตรวจสอบความคืบหน้าของงานเพื่อพิจารณางวดการจ่ายเงิน
▬   บริหารงบประมาณ ของโครงการ
▬   ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ที่ผู้รับเหมาจะนำมาใช้ในงานเพื่อให้ได้ มาตรฐานตามที่กำหนดในแบบ
▬   เป็นตัวแทนของเจ้าของงานในการประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง
▬   จัดการประชุมและเป็นผู้ประสานการประชุม รวมทั้งบันทึกผลการประชุม
▬   ตรวจสอบทางด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ทั้งผู้ทำงาน และบุคคลภายนอก
▬   จัดทำรายงานเพื่ออธิบายให้เจ้าของงานได้รู้รายละเอียดของงานและสรุปสถานะความคืบหน้าของงาน ก่อสร้าง

อัตราค่าจ้าง ขึ้นอยู่กับรูปแบบ และ มูลค่าโครงการ เช่น

•   โครงการ สร้าง อพาร์ทเม้น 4 ชั้น ใช้วิศวกรโครงสร้าง 1 คน เข้าดูโครงการ 3 วันต่อสัปดาห์ วิศวกรงานระบบเข้า ดูโครงการ 1 วันต่อสัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 40,000 บาท ต่อเดือน
•   โครงการ โรงงาน 5,000 ตารางเมตร ใช้วิศวกรโครงสร้าง 1 คน เข้าดูโครงการ 6 วันต่อสัปดาห์ , วิศวกรงานระบบเข้า ดูโครงการ 1 วันต่อสัปดาห์ และ ผู้จัดการโครงการ(วิศวกร อาวุโส) เข้า ดูโครงการ 1 วันต่อสัปดาห์ ค่าใช้จ่าย 80,000 บาท ต่อเดือน