งานเตรียมการก่อสร้าง


หลังจากจบงานออกแบบ แล้วก่อนที่จะเริ่มก่อสร้าง จะต้องมีงานส่วนเตรียมการซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญอีก ขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งถ้าเตรียมอย่างถูกต้องก็จะทำให้งานก่อสร้างไม่มีปัญหาในภายหลัง

งานเตรียมการก่อสร้าง

ซึ่งงานส่วนนี้ประกอบด้วย

▬   จัดทำราคากลาง (ค่าบริการ 10,000 บาท ขึ้นไปตามขนาดของงาน)
▬   จัดให้มีการประกวดราคาระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับเหมางานต่างๆ โดยจะเป็น ผู้จัดเตรียม เอกสารประกวดราคาทั้งหมด ที่เกี่ยวข้อง และทำการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบราคาของผู้รับเหมา ต่อรองราคากับผู้รับเหมาเพื่อให้ได้ผู้รับเหมาที่ดี และราคายุติธรรม (ค่าบริการ 20,000 บาท ขึ้นไปตามขนาดของงาน)
▬   จัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างต่างๆ ระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับเหมางานรายต่างๆ และจัดเตรียมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำสัญญา (ค่าบริการ 5,000 บาท ขึ้นไปตามขนาดของงาน)
▬   ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยค่าเงินพิเศษเป็นหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง (ค่าบริการ 10,000 บาท ขึ้นไปตามขนาดของงาน)